နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်လျှောက်ထားခြင်း

 

 Information about Machine Readable Passport (MRP)application

( All Passport Applicants are adivsed to read this information first )

ဖြည့်စွက်ရမည့် လျှောက်လွှာများ

 

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ (Bio-data form) - PDF  (All passport applicants must complete this bio-data form and then select one of the under-mentioned forms depending on your Myanmar passport status.)

ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်သူမှ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံ (Application form for Tax-Payers) - PDF

မှီခိုသူမှ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံ (Application form for Dependents) - PDF

ကျောင်းတက်ရောက်နေသူမှ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်းပုံစံ (Application form for Students) - PDF

နိုင်ငံခြားတွင်မွေးဖွားသည့် ကလေးငယ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံ (Application form for New-Born Babies who are born in foreign countries) -  PDF                   

သာသနာ့ဝန်ထမ်းမှ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံ (Application forms for Missionaries) - PDF

 

Applying Different Recommendation Letters

 

 ကျောင်းသားဖြစ်သူမှ ထောက်ခံစာပြုလုပ်ခြင်း ပုံစံ (Recommendation Letter of being a studnet) - PDF

 မှီခိုသူမှ ထောက်ခံစာပြုလုပ်ခြင်း ပုံစံ (Recommendation Letter of being a dependent) - PDF

 

 

 

 

 

Embassy Websites

 

  

Myanmar Unicode Font

Government Websites

 

 

Contact us