မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစားပြောင်းလဲ လျှောက်ထားခြင်း

Information about Machine Readable Passport (MRP) Application (All passport applicants are advised to read this note first)

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ - PDF 

ခေတ္တအလည်လာသူမှ အလုပ်လုပ်သူ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံ -PDF

ပူးတွဲတင်ြပရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ

(1)       နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (မြန်မာ/ကနေဒါနိုင်ငံအဝင်/အထွက် စာမျက်နှာများအပါအဝင်)

(2)       ကနေဒါနိုင်ငံအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (PR Card) သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကဒ် (Work Permit) (သို့မဟုတ်) ပညာသင်ကြားခွင့်ကဒ် (Study Permit) (မိတ္တူ)

(3)       ကိုယ်ရေးရာဇဝင် + ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ

(4)       ကျသင့်တန်ဖိုးငွေပေးချေပြီးသည့်အပြန်စာအိတ်

(Prepaid self-addressed return envelop/courier way bill)

(5)       အခြားတင်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့်ဖော်ပြရန်

ခေတ္တအလည်လာသူမှ အလုပ်လုပ်သူအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုသူများအတွက်

(6)       အလုပ်မှ ထောက်ခံစာ

(7)       ဝင်ငွေခွန်စတင်ထမ်းဆောင်ကြောင်းဖြည့်စွက်ရမည့်ပုံစံ

(8)       ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ငွေ (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)

ခေတ္တအလည်လာသူမှ ကျောင်းသားအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုသူများအတွက်

(9)         သက်ဆိုင်ရာကျောင်းမှ ထောက်ခံစာ + ကျောင်းသားကဒ်မိတ္တူ

(10)       ကျသင့်ငွေ (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)

(11)       ကျသင့်တန်ဖိုးငွေပေးချေပြီးသည့်အပြန်စာအိတ်

(Prepaid self-addressed return envelop/courier way bill)

ကျောင်းသားမှ အလုပ်လုပ်သူအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုသူများအတွက

(1)       နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (မြန်မာ/ကနေဒါနိုင်ငံအဝင်/အထွက် စာမျက်နှာများအပါအဝင်)

(2)       ကနေဒါနိုင်ငံအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (PR Card) သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကဒ် (Work Permit) (သို့မဟုတ်) ပညာသင်ကြားခွင့်ကဒ် (Study Permit) (မိတ္တူ)

(3)       ကိုယ်ရေးရာဇဝင် + ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ

(4)       အလုပ်မှ ထောက်ခံစာ

(5)       ဝင်ငွေခွန်စတင်ထမ်းဆောင်ကြောင်းဖြည့်စွက်ရမည့်ပုံစံ

(6)       ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ငွေ (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)

(7)       ကျသင့်တန်ဖိုးငွေပေးချေပြီးသည့်အပြန်စာအိတ်

(Prepaid self-addressed return envelop/courier way bill)

(8)       အခြားတင်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့်ဖော်ပြရန်

Embassy Websites

 

  

Myanmar Unicode Font

Government Websites

 

 

Contact us